Re: www.forsvarsdagbog.dk
15. januar 2015 kl. 23:55
Albert skrev:
-------------------------------------------------------
> Lone skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Lone skrev:


[www.forsvarsdagbog.dk]

Indlæg fra hjemmesiden
www.forsvarsdagbog.dk,
side 3:

“Forurettede” eller “anmelder” –
ord som forvirrer uskyldsformodningen

Udgivet den 4. november 2012

Mange sager afgøres alene på baggrund af forklaringer fra vidner. I modsætning til,
hvad de fleste tror, har ofret også status som vidne.
I domstolsjargon og i Retsplejeloven kaldes ofret for “forurettede”. “Forurettede”
udgør ofte sagens hovedvidne. I praksis tillægges tiltaltes forklaring stort set ingen
selvstændig bevisvægt – dvs. tiltaltes forklaring kan ikke stå alene, men skal
understøttes af andet, før man tror på den. Anderledes med “forurettedes” forklaring.
Den tages som udgangspunkt for væsentlig mere troværdig i sig selv – dvs. den kan
afkræftes af andre bevisdata, men vil som udgangspunkt ofte blive taget for gode varer.

Man kan derfor kritisere betegnelsen “forurettede” for at være forudindtaget
forstået på den måde, at det allerede før sagen er begyndt er forudsat, at der
foreligger en forbrydelse, og at det er gået ud over “forurettede”. Et af problemerne
med jargonen er, at uskyldsformodningen mentalt sættes ud af kraft.
Uskyldsformodningen er et fundamentalt princip i strafferetten. Formodningen betyder,
at en tiltalt skal betragtes som uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Kravet til beviset
er, at enhver rimelig tvivl om tiltaltes skyld skal være ryddet af vejen, før man kan dømme.

Når man arbejder med betegnelsen "forurettede” kan dommerne let tænke, at
“nå, nu skal vi ind og straffe en forbryder”, når de egentlig burde tænke, at det hele
går ud på, at vurdere beviset så objektivt og neutralt som muligt – altså i retning af “nå, nu
må vi se, om der er begået en forbrydelse”. Det er i den forbindelse vigtigt at bemærke, at
straffesager afgøres under medvirken af lægdommere. En lægdommer er et gennemsnitligt,
almindeligt menneske, som deltager i afgørelsen af sagen.

I byretten afgøres straffesager af 1 juridisk dommer og 2 lægdommere, mens sager i
landsretten afgøres af 3 lægdommere og 3 juridisk dommere. De har lige mange stemmer,
hvilket betyder, at det i byretten formelt er lægdommerne, som bestemmer.
Jeg er tilhænger af denne ordning. Det kan dog være uheldigt, når ikke-fagfolk
inden sagen rigtigt er gået i gang præsenteres for en tiltalt og en “forurettet”. Det
burde i sagens natur hedder “anmelderen”, da denne betegnelse helt neutralt angiver,
hvem der har anmeldt et formodet overgreb og på samme måde som betegnelsen “tiltalt”
ikke indeholder en formodning om, at et overgreb er begået.
Rent mentalt indstiller betegnelsen “anmelderen” ikke tankerne i retning af, at det er
synd for den ene part og at den anden part derfor nok har gjort noget ulovligt.

Hertil kommer, at det ofte forekommer, at anmelderen – eller “forurettede” –
selv har optrådt så øretæveindbydende provokerende, at han selv er ude om det – og det
derfor ikke forekommer rimeligt, at han nu på forhånd fremstår uskyldsren. Det hænder
heller ikke sjældent, at “forurettede” egentlig startede bataljen, men tabte kampen – og
så gælder det om at være først på aftrækkeren. Særligt i voldssager er det en kendt men
uheldig praksis, at den, som anmelder først opnår status som beskyttet “forurettet”, mens
den anden – og måske egentlig uskyldige part – opnår status som forbryder.

Disse nuancer kan man ikke forvente, at lægdommere er opmærksomme på – de fleste
juridiske dommere formentlig heller ikke – og det er sin sag som forsvarer at forklare
forholdet under selve sagen. Derfor bør betegnelsen “forurettede” erstattes af noget andet
– i mangel af bedre foreslås “anmelderen”. Det er i hvert fald sådan, jeg fremover vil
beskrive sagens hovedvidne."Fra hjemmesiden www.forsvarsdagbog.dk:
Strafferetlig ordbog:

"Strafferetlig ordbog

> > Denne ordbog er en alternativ ordbog over
> > grundlæggende begreber i strafferetten.
> Ordbogen
> > er baseret på mine erfaringer som forsvarer
> med
> > over 150 straffesager årligt siden december
> 2010.
> > Det er næppe sikkert, at anerkendt juridisk
> teori
> > er enig med mig. Domstolene er det med
> sikkerhed
> > ikke. Ordbogen kan tages med et smil, men
> tilbyder
> > også råd og vejledning. Ordbogen opdateres
> > løbende.
> >
> > Ordbogen
> >
> > Uskyldsformodningen. I teorien betyder
> princippet,
> > at man er uskyldig, indtil det modsatte er
> bevist.
> > Der må ikke være nogen praktisk tvivl om, at
> man
> > har gjort det, man er tiltalt for. Udgør
> således
> > udgangspunktet for enhver straffesag og angiver
> > den nedre grænse for anklagerens bevisførelse
> og
> > til domstolens bevisbedømmelse. Man kan
> udtrykker
> > det sådan, at uskyldsformodningen ikke skal
> gøre
> > det svært at dømme de skyldige – skylden
> > skulle jo gerne følge af beviser. Det skal
> > derimod være ikke bare svært men rigtig meget
> > svært at dømme de uskyldige. Det skal faktisk
> > være så svært, at der i enhver straffesag er
> en
> > risiko for, at de skyldige går fri.
> >
> > I kombination med andre principper –
> heriblandt
> > anklagerens såkaldte objektivitetsprincip og
> > domstolenes frie bevisbedømmelse – udvandes
> > uskyldsformodningen ofte i praksis. Derfor
> kalder
> > mange forsvarsadvokater den også –
> spøgefuldt
> > men alvorligt – for formodningen om skyld.
> >
> > De fleste almindelige mennesker stoler nok på,
> at
> > ingen bliver dømt, før der er ført bevis for
> > tiltalen, og at dommerne naturligvis kommer én
> > til undsætning. Virkeligheden er en anden.
> > Dommerne går ikke til sagen med en indstilling
> > om, at tiltalte er uskyldig. De leder ikke
> efter
> > noget, som støtter tiltalte, men efter noget
> at
> > dømme tiltalte på. Nogle gange går de så
> langt
> > som til helt at se bort fra faktuelle
> > omstændigheder, som støtter tiltalte. Jeg har
> > eksempler på, at dommerne har set bort fra
> f.eks.
> > vidneudsagn fra læger, som betvivler, at
> skader
> > kan være opstået som påstået af anklageren.
> > Jeg har også eksempler på, at dommerne ser
> bort
> > fra faktiske oplysninger, som underminerer
> > anklagerens opfattelse.
> >
> > I de fleste sager er vidneudsagn fra ofre
> støttet
> > af udsagn fra uvildige vidner eller af tekniske
> > beviser – f.eks. DNA eller fingeraftryk,
> > videooptagelser, aflytninger m.v. I så fald er
> > der ikke så meget tvivl om, hvad der er
> > foregået, og når beviserne lægges sammen,
> vil
> > de ofte resultere i, at enhver praktisk tvivl
> om
> > skyld er fejet af bordet.
> >
> > I nogle sager – forbavsende mange faktisk,
> men
> > dog stadig et mindretal – er der tale om ord
> mod
> > ord. De eneste beviser i sagen består således
> > kun af udsagn fra ofrene og tiltalte. Her
> skulle
> > man jo tro, at uskyldsformodningen ville slå
> > igennem. Det kan man bare ikke regne med.
> Sådanne
> > sager afgøres alene på baggrund af tro. I
> > sådanne sager befinder man sig altså ikke i
> en
> > domstol, men i en kirke. Det er derfor helt
> > afgørende, hvor troværdig en vidneforklaring
> > fremtræder.
> >
> > Objektivitetsprincippet. Et krav til anklageren
> > om, at han skal fremlægge alt i sagen –
> også
> > det, som taler for, at tiltalte er uskyldig.
> >
> > Man kan anskue dette selvmodsigende princip om
> at
> > ræven skal vogte gæs som et udslag af
> almindelig
> > god dansk forvaltningstradition. Staten skal
> nok
> > tage sig af tingene – resten er bare
> > formaliteter. I lande, som bygger på engelsk
> > retstradition har anklageren kun én opgave –
> at
> > få tiltalte dømt. Han skal ikke belemres med
> at
> > tilse, om tiltalte nu også kunne tænkes at
> være
> > uskyldig. Dét overlades til forsvareren. På
> sin
> > vis et mere regelret system, som også
> indebærer
> > en række andre fordele – f.eks. at man i
> > engelsk inspireret ret lægger meget vægt på,
> om
> > beviser er indsamlet ulovligt eller ej. Det
> tager
> > man ikke så højtideligt i Danmark.
> >
> > Bortset fra det betyder princippet ofte i
> praksis,
> > at uskyldsformodningen er sat ud af kraft eller
> > stærkt svækket, når man først sidder i
> stolen
> > som tiltalt. Det skyldes, at anklageren
> formodes
> > at have sorteret i sagerne så kun de sager,
> hvor
> > der er stor sandsynlighed for, at tiltalte
> > dømmes, ender hos domstolene. Der er ikke
> tvivl
> > om, at anklageren sorterer mange af de tyndeste
> > sager fra, men som forsvarer forundres man
> > jævnligt over, hvilke sager der slipper
> igennem.
> > Problemet er så, at man i sager, hvor beviset
> er
> > så tyndt, at man næppe kan tale om et bevis i
> > streng forstand, løber en meget stor risiko
> for
> > at blive dømt alligevel. Alle går jo ud fra,
> at
> > anklageren har sorteret, og så er udgangspunkt
> > pludselig ikke, at man skal anses for uskyldig,
> > men at man jo nok har gjort et eller andet."

Albert skrev:
Jamen for fanden da, det er jo netop alt det jeg
går og forsøger at forklarer.
Når han/hun kan skrive det, hvofor kan det så
ikke ændres på det rigtige sted.


Ja, det har du mange gange forsøgt at gøre opmærksom på, Albert. Og jeg ville ønske at der var flere mennesker der ville støtte op om kampen mod justitsmord. En falsk anklage/anmeldelse kan i virkeligheden ramme enhver. Og så er grunden lagt til et eventuelt justitsmord. For selvom man er uskyldig, kan man godt blive dømt skyldig. Det er så ødelæggende for et menneske at blive uskyldig dømt. En uskyldig dømt bliver skadet både socialt, helbredsmæssigt og økonomisk. Derfor burde det være i alles interesse at bekæmpe alt hvad der fører til justitsmord.

Denne forsvarsadvokat har på en meget tydelig og præcis måde beskrevet det meget uheldige med at anvende betegnelsen "forurettede" frem for betegnelsen "anmelderen".
Advokaten har ret i, at uskyldsformodningen mentalt sættes ud af kraft, ved brug af betegnelsen "forurettede". Det er dejligt at læse advokatens meget klare og letforståelige beskrivelse. Gid nogle flere forsvarsadvokater vil komme på banen i en kamp imod de pågældende misforhold.

Advokaten bag www.forsvarsdagbog.dk er ansat i advokatfirmaet Tommy V. Christiansen.
Emne Forfatter Set Skrevet
www.forsvarsdagbog.dk Lone 1010 03. januar 2015 kl. 21:58
Re: www.forsvarsdagbog.dk Lone 709 03. januar 2015 kl. 22:21
Re: www.forsvarsdagbog.dk Albert 734 14. januar 2015 kl. 11:28
Re: www.forsvarsdagbog.dk Lone 765 15. januar 2015 kl. 23:55
Re: www.forsvarsdagbog.dk yaoxuemei 3209 02. august 2018 kl. 01:49
Re: www.forsvarsdagbog.dk yaoxuemei 114 09. oktober 2018 kl. 07:37
2018.11.6chenlixiang kakakaoo 136 06. november 2018 kl. 06:37
chenlina chanyuan 164 12. november 2018 kl. 01:47
Re: to assist the media reporter figure out regardless yaoxuemei 156 09. oktober 2018 kl. 08:23
Re: www.forsvarsdagbog.dk Albert 659 14. januar 2015 kl. 11:20Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
PHPYF
Indlæg: