Menu List MENU
Velkommen
Parrets breve
Mogens M. Uhrenholt
Eline M. Uhrenholt
Niels Marinus Rahbeck
Thellefsine Uhrenholt
Selvbiografier
Persongalleri
Konferencerne i Numan
Statistik fra Shellem
Kirkerne i Shellem
Sygdommen
Gravene i Shellem og Numan
Geværet
Mindestenen i Westby
FILM - Shellem 1919
FILM - Dr Mogens Uhrenholt
FILM - Torbens Amna-besøg
FILM - Numan 2006
Tidslinje
Kort
Litteratur
Presse
Links
Tak til
English summary
Book et foredrag
Kontakt

Selvbiografier
Inden udsendelsen som missionærer i Nigeria i 1916, har både Mogens og Eline i Dansk Forenet Sudanmissions blad "Sudan" skrevet deres korte selvbiografier. De findes i nr. 6, 1915, og gengives herunder i afskrift.
 


Mogens M. Uhrenholt
København, d. 27. Novbr. 1915.

Jeg, Søn af Gaardejer Jens Peter Uhrenholt, Ø-Uttrup pr. Aalborg, tilbragte min Barndom i denne min Fødeby indtil mit 15. Aar. Minderne fra disse Aar er mange og skønne. Iblandt det gode, jeg nød i Barndomshjemmet lærte jeg tidlig at lyde og at arbejde samt fik den kristelige Kundskab dels i Hjemmet og dels i Skolen.

Den kristelige Undervisning med følgende Konfirmation gav mig allerede som Barn mange barnlige Tanker om Gud; om de end ikke førte mig til bevidst Overgivelse i Guds Naade og Had til Synden, saa førte de mig dog til, at jeg gav Gud stille Løfter om at ville følge ham.

At blive Søgut var mit ideal, men det kunde jeg nu ikke blive uden at løbe fra Hjemmet, saa det maatte jeg opgive.

Jeg blev sat i Handelslære i Aalborg, og det betød jo i de Dage en fast Plads i fire eller fem Aar med en Følelse af, at man sad i en Skrue, om end man var glad i Gerningen.

Jeg beskæftigede mig med Handelslivet adskillige Aar efter Læretiden, indtil Udrejsen til Amerika fandt Sted Aaret 1902.

Disse Aar tilbragte jeg i Randers, Hjørring og Aalborg. Herren lod mig havde det Sindelag, at jeg kunde taale at samles med Guds Børn og leve i Kanten af Samfundet. Dette gjorde jeg adskillige Aar; det bevarede mig helt at tabes ude i Verdens ligegyldige Liv for Sjælenes Frelse.

Aaret 1897 blev det anderledes; jeg fandt Jesus som min Frelser og har siden da levet i det hellige Samfund.

Aaret 1900 tjente jeg Kong Chr. 9. og Landet som Soldat. Min stille Bøn, før Sessionen afholdtes, var: "Hvis jeg skulde være Soldat, at jeg da maatte komme til Sundhedstropperne"; thi jeg mente, jeg kunde være mere til Velsignelse og selv nyde mere af en saadan Tjeneste. Min Bøn opfyldtes. Jeg blev efter endt Skoletid ansat paa Militærhospitalet i Helsingør. Jeg nød Gerningen meget som Assistent for Reservelægen i Lægestuen, samt Gangen blandt de syge. Jeg skylder maaske dette 10 Maaneders Ophold mere, end jeg selv ander; nemlig at jeg valgte at gaa ud paa Missionsmarken som Læge.

Siden 1902 har jeg opholdt mig i Amerika. Jeg sluttede mig til den danske forenede evangeliske luth. Kirke og har haft et godt Ly der og nydt megen Velsignelse derigennem.

Om end der har været Tanker i mig angaaende Missionskald helt fra Ungdommen af, viste jeg dem altid bort, fordi jeg enten syntes mig selv for uskikket eller ogsaa ingen Tid havde dertil. Aaret 1905 maatte jeg lægge alt til Side for at gaa paa Missionsmarken.

1906 begyndte jeg paa Sprogstudiet, og 1907 efter megen Overvejelse begyndte jeg paa det egentlige 8aarige Studium, før jeg kunde faa Tilladelse til at tage Statseksamen.

Herren lod det lykkes for mig at naa Maalet langt over, hvad jeg kan forstaa. Han bevarede mit Helbred, han gav mig Midlerne til at dække alle Udgifterne med, efterhaanden som de kom.

College-Uddannelsen fik jeg paa Dons College Blair, Nebraska, og Fremont Normal School, Nebraska; den medicinske Uddanelse paa Creighton Universitet i Omaha og de sidste 3 Aar paa Valparaiso Universitets medicinske Afdeling i Chicago: College of Medicin & Surgery i Chicago.

Efter velllykket Afgangseksamen tog jeg Eksamination hos The State Board of Health, før jeg forlod Amerika. Da jeg bestod denne, har jeg Ret til at praktisere i de forenede Stater.

Godt 6 Maaneder uden for Hospitalkravet fra Skoletiden har jeg opholdt mig paa to Hospitaler. Lidt over den halve Tid paa Hospitalet Augustona i Chicago, paa hvilket jeg behandlede Patienter, som har været opereret. Paa St. Mary's of Nasareth, ogsaa i Chicago, behandlede jeg særligt medicinske Patienter.

Maalet med Studeringen var Missionsmarken, og det er mig en Glæde at staa rejsefærdig med min Hustru, Eline Marie Urenholt [staves øvrige steder: Uhrenholt. red.], født Arildsen.

Glæden er saa stor over, at det netop bliver Udsendelse fra et dansk evang. luth. Selskab.

Hvorfor Sudan i Afrika? Fordi vi tror, Gud vil det; baade indre og ydre Kald, synes vi, har draget os til denne Arbejdsmark.

Herren er Kongen, - vi gaar glade til Sudans Børn.

    Ærbødigst
    Eders Udsending

    Mogens M. Uhrenholt.

 

 


Eline Marie Uhrenholt (f. Elaine Marie Arildsen)

København, d. 27. Novbr. 1915.

Jeg er født i Cedar Falls, Iowa, U.S.A, af danske Forældre. Er Datter af Lars Arildsen og Karen Marie Arildsen, født Kryger. Jeg er døbt og konfirmeret i Nazareth Danske Ev.-Luth. Kirke samme Sted.

Da det var min Fader og Moder meget om at gøre, at vi Børn fik lært nogenlunde godt Dansk og ikke mindst, at vi maatte blive bevaret i den luth. Kirke og helst den danske, blev vi fra vor tidligste Barndom indtil Konfirmations-Alderen regelmæssigt holdt til Nazareths Mgh. Søn- og Lørdagsskole, og til Religions-Skolen hver Sommer i den Tid, vi havde Ferie fra den eng. Skole.

Og om end jeg som de andre ofte paa den Tid knurrede, fordi vi syntes, det var for svært at skulle holdes til baade engelsk og dansk Skole, har jeg ofte siden i mit stille Sind takket mine Forældre for, hvad de gav os den Gang.

 

Fra min tidligste Barndom havde jeg Lyst til Bogen. Jeg fik derfor Lov til at tage paa Elk Horn Højskole efter Afgang fra den eng. Skole. Her blev jeg tilskyndet til at læse til Lærerinde-Eksamen, vendte derfor tilbage til Iowa til min egen Fødeby, blev her, indtil jeg fik min Eksamen og virkede siden som Lærerinde i Kimballtons eng. Børneskole i tre Aar og i en af Cedar Falls eng. Børneskoler i tre Aar. Derefter en Vinter paa Elk Horn Højskole og tre Vintre ved Ungdoms-Skolen ved Kenmare, N. Dak., samtidig med at jeg havde Mgh. Religions Skole i Cedar Faals om Sommeren.


Elk Horn Højskole, Iowa


Derefter virkede jeg i otte Aar ved Emaus Mgh. eng.-danske Børneskole i Racine, Wisconsin. Efter at det var mig klart, at jeg skulde gaa ud paa Missions-Marken og sammen med min nuværende Mand, Dr. M. M. Uhrenholt, søgte jeg og fik Adgang til et tysk Hospital i Chicago.

Efter at have været Elev i tre Aar - dels paa dette og dels paa det svenske Augustona Hosp. i Chicago fik jeg mit Diploma som Sygeplejerske.

Det var under min Virksomhed som Lærerinde i Kimballton, at jeg blev vakt og efter megen Kamp fandt Jesus Kristus som min perosnlige Frelser. Da jeg vendte hjem fra Gerningen her, gik en Vækkelse for første Gang i den Tid, jeg kan mindes, over vor egen Nazareth Mgh. Der blev og har altid siden været et helligt Samfund. Mit eget Hjem blev ofte Samlingssted for de troende.

Nu og da i mit Liv lød det: Gaa ud og vær med til at bringe Evangeliet til Hedningerne. Jeg stod imod, indtil jeg ikke turde længere. Jeg følte, jeg maatte sige Ja. - Siden det skete, har jeg haft Fred og Glæde i det.

Havde jeg fulgt egen Lyst, havde det baaret til Japan - men det kom til at lyde Afrika. Og da Dørene aabnede sig, svarede Hjertet: "Paa dit Ord, Herre, vil jeg gaa ud."

Ærbødigst
Eders Udsending
Eline M. Uhrenholt
                                  

Denne side administreres med SmartCMS ® 2008