Re: Danmark er mindst korrupt ????
08. december 2012 kl. 01:28
"Status over "Fylyppa"-sagen":

[www.haderslevby.dk]

"S T A T U S

over

”F Y L Y P P A”-sagen


På adskillige opfordringer vil jeg nedenstående gøre status over de vigtigste forhold og lag i hele ”FYLYPPA”-sagen startende med at angribe sagen fra den vinkel, der afslører og beviser motivet til denne efterhånden særdeles omfangsrige og dybdeborende sag:

Bankernes hjerte- og hjerneløse grådighed, den deraf opståede finansielle krise (der i Danmark toppede i 1992) og Regeringen, Folketinget, domstolene samt den øvrige embedsstand og magtelites samlede, ulovlige (læs: groft kriminelle) ”pakkeløsning”, der på fordækt vis lagde alle byrderne og tabene for denne krise over på skatteyderne alias den danske vælgerbefolkning.

Jeg vil derfor især afsløre, illustrere og bevise, at

· Bankers Trust Company v/Chris Lloyd gennem at spille Danske Bank (ex Handelsbanken) og Den norske Bank (ex DnC) v/John H. Simpson ud mod besætningen og mig omkring forsøget på forsikringssvig bærer hovedansvaret for, at ”FYLYPPA”-sagen startede, og at så mange uskyldige mennesker led derunder, at


· Bankers Trust Company v/Chris Lloyd stod bag truslerne på mit liv, at


· det danske bank- og finansvæsen v/Danske Bank samt Regeringen og Folketinget er eet og samme fedt, idet de er ejet og/eller kontrolleret af de samme usynlige bagmænd (den udemokratiske, globale, multinationale pengemagt, herefter kaldet ”Principa-lerne”), og derfor efterfølgende benævnes ”Den Danske Bank & Regering”, at


· Principalerne gennem ”omvendt korruption” for længst har taget hele retsvæsenet alias ”Juristmafiaen” i ed og indlemmet den i deres ”underafdeling” for vigtige politiske og kostbare økonomiske sager (herefter kendt som ”Bank- & Retsvæsenet”), at


· Den Danske Bank & Regering v/daværende direktør i Finanstilsynet Eigil Mølgaard i tæt samarbejde med Juristmafiaen og deres fælles søsterafdeling, den danske presse, i foråret ’92 i medfør af den notoriske NAZI-lov, at ”ret er det, som gør verden nytte” satte Danmark i en uerklæret og derfor groft ulovlig undtagelsestilstand, som, i tilfælde af ”lovligt fremsatte budskaber” (kritik, klager, stævninger m.m. over denne undtagelsestilstand og dens følgevirkninger), i øvrigt stadig er i kraft, at


· Den Danske Bank & Regering samt Juristmafiaen i forlængelse af denne undtagelsestilstand ”udøver (dens specielle, perfide form for) magt med betydeligt mådehold” (jf. ordf. dir. Knud Sørensen ved Danske Banks overtagelse af Danica fra boet efter Hafnia/Baltica), at


· det var mine modparter indenfor Den Danske Bank & Regering, der omkring julen/nytåret 1991/92 instruerede Chargé d’Affaires Gunnar Blæhr om at foranledige, at ”FYLYPPA”-sagen gik op i røg, at


· Finanstilsynsdirektøren, for at skjule at det danske bank- og finansvæsen i realiteten var bankerot, overfor den danske befolkning afgav falske garantier i multimilliard-klassen, som – om det var gået rigtigt galt (jf. Færøbank-sagen, hvor det ”kun” gik moderat galt) - selv samme vælgerbefolkning alias skatteydere (også) ville være kommet til at betale over skatten, at


· ”FYLYPPA”-sagen og jeg kom i klemme mellem alle disse falske garantier, at

· selv en NGO-organisation direkte under FN som IRCT er på Den Danske Bank & Regering v/Finansministeren og Formanden for Finansudvalgets lønningsliste og som sådan fremmer de rædsler, den ellers er kaldet til at bekæmpe, at


· Transparency International (Denmark), der har udnævnt sig selv til at stå i spidsen for bekæmpelsen af korruption, selv er så korrumperet, at den på verdensplan i bevidst ond tro blåstempler den ”middelmådighedens korruption” (alias ”ondskabens banalitet”; jf. Peter Højlund), der hærger og forarmer Dronningeriget Danmark, at

· det er illusionerne, ondskaben og/eller middelmådigheden bag magthavernes naive, arrogante og/eller korrupte løfter om at ”behandle lovligt fremsatte budskaber hurtigt, professionelt og retfærdigt”, der er den virkelige årsag til den igangværende terror, at

· selv samme magtelite p.g.a. selv samme middelmådighed og/eller fordi, den har lasten fuld af lig og skeletter, ikke evner, magter og/eller er inhabil i at varetage anstændige menneskers politiske, økonomiske og åndelige interesser, samt, men ikke mindst, at

· ”FYLYPPA”-sagen ikke alene anviser værktøjerne til at afsløre hele dette menageri af illusioner, ondskab og kriminalitet, men også leverer værktøjerne til at kunne søge og leve et spændende, berigende og lykkeligt liv.


Alle disse afsløringer vil samtidigt illustrere sammenhængen (den røde tråd) mellem de oprindelige, kriminelle handlinger og de overgreb samt den psykiske tortur, som myndighederne vedvarende og arrogant begår den dag i dag."


" Dommernes Bi-indkomster & Ondskabens Banalitet.

Den sidste søndag i maj 1991 viste DR Søndagsavisen et længere indslag vedr. dommernes bi-indkomster. MF Kirsten Madsen fra Fremskridtspartiet havde ugen forinden på eget initiativ og uden sin folketingsgruppes accept endsige viden fremsat et lovforslag, der skulle komme eventuelle bestikkelser gennem bi-indkomster til livs. MF Kirsten Madsen var, som jeg efterfølgende lærte hende at kende, rablende gal og drevet af et utæmmeligt mindreværds-kompleks! Men lige nøjagtigt med dette lovforslag havde hun ramt rigtigt:

Søndagsavisen indkaldte Kirsten Madsen (som var en furie af samme matronedimensioner og med et organ, der ikke stod tilbage for hendes partifælle og navnesøster Jakobsen), Justitsminister Hans Engell samt Retspræsident Frank Poulsen. Sidstnævnte satte for åben skærm justitsministeren på plads med ordene, at dette forhold (vedr. bi-jobs og bi-indkomster) kunne dommerstanden sagtens selv forvalte. På journalist Henrik Madsens gentagne spørgs-mål om, hvad ministeren havde tænkt sig at gøre ved det, rettede Hans Engell til sidst blikket stift mod seerne og solgte ud af den sidste rest af retssikkerhed i Dronningeriget Danmark med ordene: ”Jeg indestår for politiets arbejdsmetoder og domstolene retfærdighed!”


Denne indeståelse var iflg. de budskaber, som jeg efterfølgende opfangede over ”Bank- & Retsvæsenets Telepatiske Kommunikationssystem”, retsstatens og demokratiets officielle, endelige overgivelse til ”Juristmafiaen”! Som derefter ”legalt” kunne give deres ”sorte brødre” i bank- og finansverdenen en hvilken som helst skræddersyet ”pakkeløsning”, de måtte trænge; jf. Bornholmerbanken, Færøbanken, Unibank, Hafnia/Baltica samt de 131 andre banker, daværende direktør i Finanstilsynet, Eigil Mølgaard, nævner i sit interview af 11. f.m. i Berlingske Tidende (BILAG nr. 5).


Jeg kan ikke lige huske, om det var kort før eller efter ovennævnte TV transmission, at den daværende direktør for Instituttet for Fremtidsforskning, Rolf Jensen, forudsagde, at der ikke ville gå mange år, og måske endog kun måneder, før vi ville kunne fodre svin med jurister (så vidt jeg erindrer, brugte han dette udtryk). Og dem, der måtte blive tilbage, ville være nød til at kæmpe om smulerne til en sulteløn og ydmyge salærer! Men hvad skete der? Der har aldrig været så mange jurister med så stor magt og indflydelse til så ublu salærer! Jeg kan naturligvis ikke bevise det, men der er indtil vished grænsende sandsynlighed for, at følgende fandt sted:


Generalsekretæren for Det Danske Advokatsamfund, Ole Stig Andersen, var en meget ambitiøs herre (med en fortid som chef for PET og en eftertid som direktør for Folketinget). Det ville derfor ikke være urealistisk at forestille sig, at han en dag i logen finder sammen med formanden for henholdsvis Finansrådet, førnævnte ordf. dir. Knud Sørensen, og Pengeinstitutternes Klagenævn, ovennævnte Danmarksmester i bi-jobing, selveste Retspræsident Frank Poulsen. Præsenteret for Rolf Jensens dystre udsigter kan både Sorte Knud og Frankieboy hurtigt gennemskue, at advokatstandens degradering ville kunne få en negativ indvirkning på Bank- og Retsvæsenets image samt sociale struktur som magtfaktor.


De har således begge let ved at godtage Ole Stig Andersens plan om i stedet for at forøge advokaternes salærer! For de kan nu tydeligt se, at de gennem denne ”omvendte bestikkelse” vil være i stand til at kontrollere hele advokatstanden, idet ingen andre en bankerne og lignende store firmaer fremover vil have råd til at betale disse astronomiske salærer. Så selvom det ved første øjekast umiddelbart ser ud, som om denne nye ordning vil blive dyrere for bankerne, er disse penge givet mere end godt ud i visheden og trygheden om, at de nu kontrollerer hele retsvæsenet; i.e. dommerne gennem bi-indkomsterne og advokaterne gennem urimeligt store salærer.


Rønnebærrene er notorisk sure! Så selvom jeg ikke benægter, at jeg til tider endog gør brug af min ræv bag øret, certificerer den faktuelle virkelighed, at jeg er de fleste advokater over-legen. Således bestod jeg, mens jeg arbejdede for Mærskbroker, samtidigt med at jeg læste til skibsmægler, bl.a. Søret med højeste udmærkelse (efter sigende som den første og eneste i årtier). I Tokio grundlagde jeg under oliekriserne mit eget firma på at redde fallerede skibe ud af de krisesituationer, som advokaterne havde givet op overfor. Altid på basis af ”no cure no pay” efter parolen ”place your money where your mouth is”! Hvor advokaterne forlanger deres salær up front, så de er sikker på at blive betalt for deres uformåenhed. Jeg har, med min korrupte advokat i kort snor, i Sø- & Handelsretten vundet bankernes søgsmål for et 3-cifret millionbeløb under min personlige garanti på lånet til ”FYLYPPA”. Ligesom jeg som selvmøder i medfør af retsplejelovens § 259, stk. 1 har vundet flere sager i Østre landsret samt én i Højesteret; jf. H.D. 19. november 1992 i sag 225/1991, Jørgen Theil mod Unibank A/S (BILAG nr. 6).


Det må i øvrigt formodes at have været på omkring dette tidspunkt (i.e. november 1992) at ovennævnte nye aftale mellem de nævnte 3 personer er trådt i kraft. Og intet har været nemmere at ”legalisere”! Bl.a. ved blot at henvise til ovennævnte § 259 i retsplejeloven; dog denne gang til stk. 2 og 3 vedr. advokatpålæg. (N.B.: Det er i øvrigt gennem netop retsplejelovens § 259, stk. 2 og 3, at bankerne gennem ”Juristmafiaen” på fuld ”legal” vis kan underkende menneskerettighederne! Og her er formlen:


· Hvis jeg påberåber mig Menneskerettighedskonventionens art. 6, stk. 3c, der siger, at ”enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse, skal mindst have ret til at forsvare sig personligt eller ved bistand af en forsvarer, som han selv har valgt, ….” hænger de danske dommere i deres pålæg om advokat blot deres hat og sorte kåber på, at jeg IKKE er anklaget for en lovovertrædelse.

· Så selvom retsplejelovens § 259, stk. 1 garanterer, at ”enhver kan både som sagsøger og som sagvolder gå i rette for sig selv”, bliver denne ”garanti” totalt undermineret gennem stk. 2, der fastslår, at ”retten kan pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat, dersom den ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at parten har sådan bistand. Pålægget kan ikke indbringes for højere ret”.

· Og hvis parten – her, hvor han ikke kan indbringe pålægget for højere ret – alligevel takker nej til denne ”bistand”, træder stk. 3 automatisk i kraft: ”Efterkommes et pålæg efter stk. 2 ikke, betragtes processkrifter, der indgives af parten efter pålæggets meddelelse, som ikke indgivne, ligesom parten anses for udeblevet fra de retsmøder, der afholdes efter pålæggets meddelelse”!


· Og så ved vi alle, hvad der sker! Ellers vil retsplejelovens § 360 kunne hjælpe på hu-kommelsen; idet denne summarisk fastslår, at udebliver sagsøger, bliver sagen afvist, hvor sagsøgte i samme situation får en udeblivelsesdom på sagsøgers præmisser.


· Ren gangstervirksomhed! Om end ”legaliseret”. For den faktuelle virkelighed dokumenterer, at det i Danmark kun er ham, der er anklaget for en lovovertrædelse (i.e. formodede forbrydere), som kan gøre krav på sine menneskerettigheder i h.t. Menneskerettighedskonventionen. Og hans troværdighed som mistænkt forbryder og dermed slagkraft mod ”Juristmafiaen” er på forhånd ødelagt, så han er ufarlig.


· Hvorimod anstændige borgere, der både har troværdighed og berettiget kritik af Regimet, kun har denne menneskeret lige så længe, de ikke gør brug af den! For i så fald træder retsplejelovens § 259, stk. 2 og 3 øjeblikkeligt og ubarmhjerteligt i kraft.


· Således har undertegnede, der som skibsreder er endog særdeles ferm til at navigere i de juridiske farvande (jf. ovenstående) ikke blot fået en lille halv snes advokatpålæg, men har altid et nyt og ekstra hængende som een såvel udtalt som uudtalt, permanent trussel. Det er i øvrigt (legaliseret kriminelle) forhold som dette, jeg oplever som grov psykisk tortur."

Lone skrev:
-------------------------------------------------------
> Lone skrev:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Albert skrev:
> >
> --------------------------------------------------
>
> > -----
> > > Albert skrev:
> > >
> >
> --------------------------------------------------
>
> >
> > > -----
> > > > Danmark skulle være mindst korrupt
> > > >
> > > > Og hvordan finder Transparency
> International
> > > så
> > > > ud af det.
> > > >
> > > > Jo man har vel forbindelsen til magterne i
> > > orden
> > > > og spørger dem. Måske spørger
> Transparency
> > > > International jurister de Danske jurister.
> > > >
> > > > Eller Hr. & Fru Hansen når de holder en
> > > mikrofon
> > > > op for dem og tilbyder at tage et billede
> af
> > > dem.
> > > >
> > > > Kan vi snart få nole fakta på bordet?
> > >
> > > Enhver person, ligegyldigt hvor i verden, der
> > > påstår, at systemet altid har ret. Er enten
> > dum
> > > nok til at skulle være spæret inde sammen
> med
> > > pædofile,resten af livet.
> > > Eller han/hun påstår det kun for at dække
> > over
> > > noget. Og sådanne personer er af værste
> > skuffe,
> > > når der tales om fordærv og korruption.
> >
> > Selv om det er en ældre artikel, kan den vist
> > godt tåle at blive læst igen
> >
> > "Middelmådighedens korruption":
> >
> [www.haderslevby.dk]
>
> > 1.htm
> >
> > "Middelmådighedens korruption
> > Baggrund samt eksempler
> >
> >
> > De fleste sætter lighedstegn mellem korruption
> og
> > bestikkelse; i.e. de ser for sig den grådige,
> > korrumperede og nedrige embedsmand, der
> modtager
> > bestikkelse under bordet i form af kontanter
> > og/eller andre ydelser.
> >
> >
> > Denne form for korruption ville imidlertid have
> > haft trange kår og liden succes, havde de -
> > såkaldt ærlige, modige og ubestikkelige -
> > embedsmænd (myndigheder), der foregiver at
> > bekæmpe deres underlødige kolleger, gjort
> deres
> > arbejde ordentligt.
> >
> >
> > Problemet er desværre, at alle disse
> myndigheder
> > mangler viljen, evnen og modet til at gøre
> det,
> > der er nødvendigt for at komme ovennævnte
> > korruption til livs.
> >
> >
> > Disse mangler og begrænsninger finder du
> derimod
> > ikke hos dem, der er i stand til at omsætte
> deres
> > ambitioner til handling. Thi det er tværtimod
> > hovedsageligt blandt denne stærke gruppe, du
> > finder dem, der enten yder eller modtager
> > bestikkelse.
> >
> >
> > Således vil du i korrespondancen se referencer
> > til Danske Banks finansiering af illegal
> eksport
> > af truet regnskovstræ fra Filippinerne til
> Japan;
> > hvoraf den første prøvelast ved skæbnens
> ironi
> > blev transporteret ombord på mit skib
> "FYLYPPA".
> >
> >
> >
> > Intetsteds i skriftvekslingen med de danske,
> > ansvarlige myndigheder har jeg dog så meget
> som
> > bare insinueret, at den daværende
> miljøminister
> > Svend Auken, formanden for Folketingets
> > Finansudvalg Peter Duetoft, politidirektør
> Hanne
> > Bech Hansen, formanden for Den Danske
> > Dommerforening, dommer ved retten i Nyborg Lars
> > Ryhave, samt det utal af andre myndigheder, der
> > alene i denne delsag i bevidst ond tro har sat
> > kikkerten for det blinde øje, har modtaget
> > bestikkelse under bordet af Sorte Knud
> (daværende
> > ordf. dir. i Danske Bank)! For det er jeg så
> godt
> > som 100% sikker på, at de ikke har.
> >
> >
> > Derimod er jeg ikke bare 100% sikker på, men
> kan
> > bevise gennem en afslørende og meget
> detaljeret
> > dokumentation, at alle disse myndighedspersoner
> > ligger under for det, jeg kalder "omvendt
> > bestikkelse gennem middelmådighedens
> korruption"!
> >
> >
> >
> > Hvilket bedst forklares med, at disse
> > myndighedspersoner er så gennemtrænet til
> > lydighed overfor magthaverne (hjernevasket; i
> > lighed med en soldat, der ikke stiller
> > spørgsmål, men derimod instinktivt ved, hvad
> der
> > forventes af ham), at de altid fortolker loven
> ud
> > fra magthavernes (dem, jeg også kalder for
> > ”Principalerne”) interesser.
> >
> >
> > For hele ”Systemet” er gennem årene bygget
> > så sindrigt op, at selvom disse
> ”Principaler”
> > (bagmænd) officielt ikke har noget at skulle
> have
> > sagt, bestemmer de i realiteten alt. Således
> ved
> > enhver dommer, politiofficer og anden
> embedsmand,
> > at hans eller hendes karriere er betinget af,
> hvor
> > klart de kan tyde de signaler, som
> > ”Principalerne” sender over ”Bank- &
> > Retsvæsenets Telepatiske
> Kommunikationssystem”
> > (N.B.: Under et retsmøde ved retten i Nyborg,
> > hvor jeg var indstævnet af Danske Bank,
> belærte
> > retsformanden, dommer Lars Ryhave, der på
> > daværende tidspunkt var formand for Den Danske
> > Dommerforening, offentligheden v/undertegnede
> om,
> > hvordan dette system virker. Det skal
> tilføjes,
> > at undertegnede allerede på daværende
> tidspunkt
> > ikke alene var fuldt bekendt med dette system,
> men
> > kunne både lytte med på linien og tyde selv
> de
> > strengt fortroligt stemplede budskaber).
> >
> >
> > Det er denne dybtliggende, perfide og dræbende
> > form for korruption, jeg for mange år siden gik
> i
> > gang med at dokumentere gennem Fylyppa sagen i
> det
> > forfængelige håb at bidrage til dens
> afsløring.
> >
> >
> >
> > Stor var derfor min glæde, da jeg for 2 år
> siden
> > (helt nøjagtigt den 3. marts 2000) i Politiken
> > læste en artikel af formanden for Transparency
> > International, læge Torben Ishøy, hvori han
> > begræd, at EU-landene overfaldt Østrig p.g.a.
> > Jürg Haider i stedet for at kaste sig ind i
> > kampen mod den udbredte korruption i egne
> rækker.
> >
> >
> >
> > Jeg tilskrev naturligvis straks Torben Ishøy
> og
> > tilbød mit samarbejde! Blot for at konstatere,
> at
> > han om muligt er endnu mere korrumperet af
> > ovennævnte middelmådighed! Hvilket
> nedenstående
> > skrivelser til ham fra undertegnede illustrerer:
>
> >
> >
> > 7. september 2001
> >
> > 26. September 2001
> >
> > 30. November 2001
> >
> > 18. februar 2002
> >
> > 19. februar 2002
> >
> > 26. februar 2002
> >
> >
> > Ovenstående tilsigter at forarge dig, ærede
> > læser, i en sådan grad, at du efter et klik
> på
> > Transparency Internationals hjemmeside straks
> > farer i blækhuset og kræver af Transparency
> > Internationals bestyrelse og sponsorer, at de
> > enten tager afstand fra Torben Ishøys hykleri
> > eller forlanger, at han fremlægger den
> > dokumentation, han nødvendigvis må have lagt
> til
> > grund for sin afvisning af min påstand omkring
> > ”middelmådighedens korruption”. "
> >
> >
>
>
>
> En artikel fra Jørgen Theil,s hjemmeside:
>
> Kyniske korruptionsbekæmpere:
>
> "Kyniske korruptionsbekæmpere
>
>
>
>
> Kyniske korruptionsbekæmpere
> af Jørgen Theil, skibsreder
> (Indlæg i Politiken 1. marts 2001)
>
> Formanden for Transparency International i
> Danmark, læge Torben Ishøy, skrev i sit
> debatindlæg ”Ytringsfriheden gør ondt”
> (Pol.25.2.), at "Organisationen Transparency
> International har som formål at bekæmpe alle
> former for korruption".
>
> Min advarsel henvender sig til de vagthunde (dansk
> for de ”whistle blowers”, der tør afsløre
> korruptionen, mens den er i sin vorden), som
> måtte opfatte ovenstående som en invitation og
> opfordring til at henvende sig til Transparency
> International for hjælp, hvis/når de måtte
> føle sig trængt. For i virkelighedens verden er
> dette løfte om hjælp kun i bedste fald en
> illusion og falsk tryghed. Torben Ishøy bruger i
> sit indlæg selv Brixtofte skandalerne som
> eksempel. Her begræder Torben Ishøy, at den
> stakkels vagthund først skal så frygteligt meget
> ondt igennem; såsom at blive hængt ud som
> illoyal, stikker eller sladrehank, før ballonen
> revner ved én eller anden ubetydelig
> tilfældighed, og indholdet (her en dyr flaske
> rødvin) begynder at løbe ud.
>
> Senere i indlægget fremviser Torben Ishøy
> lignende eksempler på vagthundenes trange kår
> fra det store udland. Torben Ishøy ”glemmer”
> imidlertid at pointere to ting:
>
> For det første at understrege, at al ekspertviden
> i Transparency International ene og alene bygger
> på og beskæftiger sig med ”hindsight”
> (engelsk for al det, der set i bagklogskabens
> ulideligt klare lys er åh så selvfølgeligt).
>
> For det andet at indrømme, at det med at
> ”bekæmpe alle former for korruption” mildt
> sagt og i bedste fald er stærkt overdrevet!
> Tværtimod kan man have sin mistanke om, at
> Transparency International fremmer korruptionen ud
> fra devisen, at når der er råbt ”ulven
> kommer” tilstrækkeligt mange gange, har
> magthaverne og korrumperede embedsmænd frit spil.
>
>
> Jeg påstår naturligvis ikke her, at der
> foreligger en (fordækt) aftale mellem magthaverne
> og Transparency International om, at sidstnævnte
> skal aflede offentlighedens opmærksomhed fra alle
> de overgreb, der verserer og stortrives, ved at
> puste sig op i de få – og i det store spil
> ubetydelige – sager, der trækker
> avisoverskrifter (Brixtofte, Willy Strube og
> Arbejdernes Ligkistemagasin).
>
> Jeg konstaterer blot, at hvis Transparency
> Internationals dokumenterede uformåenhed i at
> ”bekæmpe alle former for korruption” ikke
> bunder i naivitet, fejhed og/eller
> middelmådighed, ligger der anderledes kyniske
> motiver bag.
>
> (Onde tunger hvisker om, at der nu er så megen
> prestige og så meget levebrød i at repræsentere
> (kæmpe for, som de ynder at kalde det)
> menneskerettighederne, at det notorisk tiltrækker
> de to værst tænkelige typer: På den ene fløj
> den kyniske og udspekulerede embedsmand, der med
> glæde modtager bestikkelse, når bare det
> foregår officielt og legalt; i.e. over
> lønkontoen, som biindtægter eller i form af
> pensioner og lignende (det, som jeg kalder
> ”omvendt korruption”. Hvorved skal forstås,
> at den pågældende embedsmand aldrig ville have
> været nået så langt i systemet og ikke ville
> modtage næste månedsløn, hvis han ikke altid
> gjorde det, der forventedes af ham). Den anden
> type er den, vi identificerer med tidligere tiders
> sygekassefunktionærer).
>
> I antikkens Rom stillede de gamle romere sig
> spørgsmålet, ”hvem skal dømme dommerne”? I
> dagens Danmark kunne ovennævnte vagthunde ikke
> fortænkes i at lade stafetten gå videre her i
> debatten ved at spørge, ”hvem skal befri
> Danmark fra de klæbende, småkorrumperede og
> uformående
> levebrødsmenneskerettighedsfrontkæmpere”?
>
>
>
>
Emne Forfatter Set Skrevet
Danmark er mindst korrupt ???? Albert 1008 06. december 2012 kl. 12:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? bernhard 733 06. december 2012 kl. 13:10
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 744 06. december 2012 kl. 15:56
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Gæst 700 06. december 2012 kl. 17:57
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 664 06. december 2012 kl. 19:39
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 54 05. februar 2021 kl. 04:01
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Albert 680 07. december 2012 kl. 07:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 53 05. februar 2021 kl. 04:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 42 25. marts 2021 kl. 03:03
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? Annelise 713 10. december 2012 kl. 15:02
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 47 05. februar 2021 kl. 04:11
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 41 25. marts 2021 kl. 03:11
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 53 05. februar 2021 kl. 04:00
Re: Danmark er mindst korrupt ???? - ELLER ER DET DIREKTE LØGN ???? vosh 42 25. marts 2021 kl. 03:00
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 51 05. februar 2021 kl. 03:58
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 43 25. marts 2021 kl. 02:59
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 51 05. februar 2021 kl. 03:57
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 654 07. december 2012 kl. 08:41
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 686 08. december 2012 kl. 00:33
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 1031 08. december 2012 kl. 00:42
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Lone 2062 08. december 2012 kl. 01:28
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 736 08. december 2012 kl. 15:55
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 55 05. februar 2021 kl. 04:08
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Albert 682 10. december 2012 kl. 07:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 46 05. februar 2021 kl. 04:10
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Monday12 6579 29. november 2017 kl. 06:08
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 52 05. februar 2021 kl. 03:47
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 41 25. marts 2021 kl. 02:47
chenyingying kakakaoo 6846 12. april 2018 kl. 03:15
Re: chenyingying vosh 52 05. februar 2021 kl. 03:48
Re: chenyingying vosh 42 25. marts 2021 kl. 02:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? yaoxuemei 3711 02. august 2018 kl. 01:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 52 05. februar 2021 kl. 03:49
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 40 25. marts 2021 kl. 02:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 51 05. februar 2021 kl. 04:07
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 51 05. februar 2021 kl. 04:06
Re: Danmark er mindst korrupt ???? Annelise 871 10. december 2012 kl. 15:07
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 47 05. februar 2021 kl. 04:12
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 52 05. februar 2021 kl. 04:05
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 50 05. februar 2021 kl. 04:03
Re: Danmark er mindst korrupt ???? kakakaoo 626 26. september 2018 kl. 02:15
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 50 05. februar 2021 kl. 03:50
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 42 25. marts 2021 kl. 02:51
20189.26chenjinyan chanyuan 509 26. september 2018 kl. 03:02
Re: 20189.26chenjinyan vosh 53 05. februar 2021 kl. 03:51
Re: 20189.26chenjinyan vosh 41 25. marts 2021 kl. 02:52
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 51 05. februar 2021 kl. 03:56
Re: Danmark er mindst korrupt ???? vosh 42 25. marts 2021 kl. 02:57Forfatter:

Din email:


Emne:


Vedhæftelser:
  • Ingen fil må være større end 38.4 MB
  • 6 flere filer kan vedhæftes til dette indlæg

Spam forebyggelse:
Indtast venligst den viste kode i det nedenstående inputfelt. Dette er for at blokere spam-robotter som prøver automatisk at skrive reklamer.
VXFwT
Indlæg: